Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Motywacja i samodzielność: OK

  /    /  Motywacja i samodzielność: OK

MOTYWACJA I SAMODZIELNOŚĆ: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ocena kształtująca polega na stosowaniu pięciu strategii nauczania:

  • określaniu i wyjaśnianiu uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu, czyli zapewnieniu uczniom informacji po co się czegoś uczą i co będzie podlegało ocenie,
  • organizowaniu w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą, w tej strategii nauczyciel rozpatruje „strefę najbliższego rozwoju” ucznia i pomaga mu ustalić następny krok w procesie uczenia się,
  • udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, czyli nauczyciel dokonuje oceny w formie wyczerpującego komentarza/ informacji zwrotnej, zawierającej 4 elementy:

– co uczeń zrobił dobrze,

– co należy poprawić,

– jak należy poprawić,

– jak uczeń ma się dalej rozwijać.

  • umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”, czyli wyjście od nauczania jako procesu społecznego, tej strategii można używać do oceny koleżeńskiej,
  • wspomaganie uczniów, by stali się autorami, podmiotami, „właścicielami” procesu własnego uczenia się, stali się za ten proces odpowiedzialni;

Osiągnięcia edukacyjne ucznia notowane są w dzienniku lekcyjnym za pomocą symbolu „OK”. Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia oceniane są OK, w zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych, na podstawie: wypowiedzi ustnych ucznia, wyjściówek, prac klasowych, pisemnych wypowiedzi ucznia, ćwiczeń na lekcjach, aktywności ucznia na lekcjach, przygotowania ucznia do zajęć lekcyjnych, w tym umiejętność korzystania z dodatkowych źródeł, umiejętności pracy w grupie, prac nadobowiązkowych.

OK może być wyrażone formą skróconą (2 x „*” i „ „) lub formą pełną (opisową, czteroskładnikową).